Frisk luft för alla utrymmen

MOBAIR-tilluftsventilerna för rumsvis installation hämtar frisk uteluft filtrerad och vid behov uppvärmd till hemmets och övriga byggnaders inneutrymmen. Den friska luften strömmar alltid in dragfritt. Luften som strömmar genom anläggningen fyller ut undertryck inomhus och minskar därigenom den luftmängd som kommer in orenad andra vägar genom läckage.

...
Mobair

MOBAIR-anläggningen kan man installera själv direkt på väggen t.ex. över luftintaget, eller så görs vid behov en luftintagsöppning i väggen. MOBAIR-anläggningarna är små, tysta och stiliga. Det vita trähöljet kan efter önskemål t.ex. målas eller tapetseras för att passa inredningen.

Bra inneluft = må bra inomhus

Bra inneluft – damm-, lukt-, drag- och bullerfri – utgör summan av flera olika saker. Fungerande luftväxling utgör dock grunden för bra inneluft. I gamla hus fungerar luftväxlingen ofta bristfälligt. Tilluftsventilen hjälper till att rätta till denna brist i utrymmen där mera frisk luft behövs.

Inneluftens kvalitet inverkar på hur de människor som vistas i utrymmena mår och orkar. Ju renare denna luft är, desto bättre mår organismen. Genom att begrunda några elementära frågor med anknytning till inneluftens kvalitet och hur den kan förbättras kan du reflektera över dina egna behov gällande bättre inneluft:

Är det lätt att andas i rummet och doftar det gott där?

När man träder in i ett utrymme bör luften där kännas frisk. Inneluft med för mycket koldioxid (över 1200 ppm) upplevs som unken och obehaglig att andas. Luft med för hög koldioxidhalt är inte bra för hälsan. Inneluft med lämplig koldioxidhalt doftar friskt och är behaglig att andas. En tilluftsventil som valts enligt rummets behov matar in dragfritt frisk syrehaltig luft, och koldioxidhalterna hålls i schack.

Är rummets temperatur lämplig?

Den lämpliga rumstemperaturen är beroende av vad utrymmet används till. Som tumregel kan dock anses att för låg eller för hög temperatur i inneutrymmen inverkar menligt såväl på trivseln som på människors hälsa. För hög temperatur (över 24 °C) känns torr och unken, medan för låg temperatur (under 20 °C) känns som drag. I sovrummet kan dock friskare temperatur hjälpa en att sova, och på kontor bidrar lämplig temperatur och syremängd till att upprätthålla en god arbetsförmåga. En rumsspecifik tilluftsventil är till hjälp vid luftväxlingsbehoven i olika utrymmen: den hjälper till att reglera rummens luftbehov i enlighet med olika bruksbehov.

Dålig inneluft är mycket skadlig för människans hälsa.

Man kan läsa om det nästan varje dag i tidningarna. Om man konstaterar mögel eller andra hälsofarliga ämnen i inomhusluften, man bör först ta reda på varifrån olägenheten härstammar från och sedan ta bort orsaken eller källan. Efter det är i ordningen och ventilationen är fixat kan man ha sinnesro.

I sovrummen finns det oftast dålig inneluft. I två personers sovrum koldioksid-halterna höjs vanligtvis till värdet 1600 bec när rekommendationen är 800 bec (Finland). Man kan bli av en dålig inneluft genom att installera MOBAIR-friskluftsventiler till alla rum som man använder. Om man håller dörren till sovrummet stängt, måste det finnas en ordentlig glipa i dörren.

Det är onödig att svida över en dålig inneluft, för att reparationskostnaderna är låga. Tydliga täcken på en dålig inomhusluft är lukt och tex dimma i fönster.